بخشنامه پژوهش

 

ماده 21. طرح های پژوهشی باید دارای ویژگی های ذیل باشند:

1-21. طرح ها ی پژوهشی می بایستی کاربردی یا مرتبط با حل مسائل مرکز باشد.

2-21. طرح های پژوهشی ارائه شده ، تکراری نبوده و برای اولین بار ارائه شده باشد.

تبصره. درصورت احراز تخلف با مجری مربوطه مطابق قوانین رفتار خواهد شدو نسبت به استرداد مبالغ پرداختی اقدام خواهد گردید.

3-21. طرح پژوهشی ارائه شده ، پایان نامه مجری طرح نبوده و در آینده نیز به عنوان پایان نامه مورد استفاده وی قرار نگیرد.

4-21. مدت طرح پژوهشی ارائه شده باید مشخص باشد و ساعات تحقیق مورد نیاز آن نیز مشخص شود.

ماده 22. در پذیرش طرح های پژوهشی اولویت  با اعضای هیات علمی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما است و طرح های پژوهشی اساتید مدعو آموزشکده فنی و حرفه ای سما ، نباید از 50 درصد کل طرح های پیشنهادی تجاوز کند.

تبصره. تشخیص پذیرش اولویت طرح های پژوهشی با نظر شورای پژوهشی مرکز می باشد.

 

حمایت از اختراعات ، ابداعات و اکتشافات اساتید و دانشجویان

ماده 35. دانشجویان و اساتیـد بایستی طرح یا اختراع خود را با هزینـه شخصی خود به ثبت برساننـد سپس مدارک ذیل را به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان ارسال نمایند. مدیریت امور پژوهشی سازمان مدارک متقاضیان را به دفتر گسترش تولیدعلم دانشگاه آزاد اسلامی ارسال و پس از بررسی "تاییدیه علمی" اختراع صادر خواهد شد. سپس شورای راهبردی دانشگاه در مورد میزان مشارکت سازمان در ثبت اختراع تصمیم گیری خواهد کرد و سازمان سما در اصلاحیه گواهی ثبت اختراع مشارکت خواهد کرد.

1-35 . شرح ،توصیف،مزیت،کاربرد و هدف اختراع

2-35 . نقشه یا عکس اختراع

3-35 . تصویر گواهی ثبت اختراع

4-35 . تکمیل فرم مربوط

ماده 36. آموزشکده فنی و حرفه ای سما به میزان مشارکت دانشگاه در ثبت اختراع ، هزینه های ساخت اختراع اساتید را پرداخت خواهد کرد .

تبصره 1 . قبل از ثبت اختراع توسط دانشجو هیچ گونه هزینه ای جهت حمایت از ساخت اختراع پرداخت نخواهد شد .

تبصره 2 . در صورتی اختراع به نام فرد و دانشگاه آزاد (سازمان سما) می باشد که در گواهی ثبت اختراع در قسمت "بنام" ذکر گردد و چنانچه نام دانشگاه (سازمان سما ) در قسمت "مقیم" درج گردد مورد قبول نخواهد بود و هیچ گونه تسهیلات و حمایتی از محل اعتبارات پژوهشی به فرد تعلق نخواهد گرفت .

 

کمک به چاپ کتاب ها و منابع علمی

ماده 39.پیش نویس کتب اساتید هیات علمی و مدعو آموزشکده فنی و حرفه ای سما و کلیه کارکنان مدارس در شورای پژوهشی معاونت سما مربوط توسط دو داور بررسی و در صورت مثبت بودن نظر داوران کتاب را به همراه نظر داوران به سازمان ارسال نمایند. فرم داوری کتاب پیوست این دستورالعمل می باشد.

تبصره. داوران بررسی کننده کتب بایستی دارای تحصیلات حداقل فوق لیسانس و مربوط به موضوع کتاب باشند.

ماده 40. پیش نویس کتب معاونین و روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای سما بایستی به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان ارسال گردد.

تبصره. پیش نویس ارسالی به سازمان باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. از تکثیر اوراق کتاب به صورت پشت رو اجتناب شده و صرفا از یک رو کاغذ برای تکثیر استفاده شود.

2.  مشخصات نویسنده یا مترجم و سایر اطلاعات مربوط به وی در صفحه ای جداگانه و در آغاز کتاب آورده شود.

3.  درج هرگونه مشخصات و اطلاعات فردی در متن کتاب مجاز نمی باشد.

4.  هر نسخه پیش نویس کتاب به صورت آیویکو (فنری) صحافی شود. از ارسال اوراق کتاب به صورت مجزاو صحافی خودداری کنید.

5. ویراستاری ادبی و علمی در متن رعایت شود.

ماده 41.پس از داوری کتب ، نسخه ای ازآن ها بایستی جهت اخذ مجوز چاپ به معاونت آموزشی پژوهشی سازمان ارسال گردد تا با نام و آرم انتشارات سازمان سما (پیام سما) به چاپ برسد، در غیر اینصورت پرداخت حق التالیف به مولفین غیرمجاز می باشد.

ماده 42. در صورت تایید داوران ، جهت چاپ کتاب بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

      به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان : ISBN 1-42. ارسال مدارک برای دریافت  

1-1-42. به منظور چاپ آکادمیک و یک دست نمودن آثار ، روی جلد کتاب فقط نام و نام خانوادگی ذکر گردد. از درج واژه ها و عبارات دیگر مانند: دکتر،مهندس، عضو هیات علمی و ... جدا خودداری گردد.

2-1-42. آرم سازمان سما برای کتابهای فارسی در سمت چپ  و برای کتابهای لاتین در سمت راست روی جلد آورده شود.

3-1-42. درج خلاصه ای از محتوای علمی کتاب در چند سطر و در داخل پشت جلد آن

4-1-42. ارسال صفحات مقدمه و شناسه کتاب

5-1-42. ارسال طراحی پشت و روی جلد کتاب

2-42. اخذ فیپا توسط سازمان

ماده 43. میزان پرداخت حق التالیف مولفین ، مترجمین و داوران بررسی کننده کتاب ها به شرح جدول زیر است :

تعرفه

کتاب

از 40000تا65000 ریال

حق تألیف هر صفحه قطع رحلی

از 35000 تا 60000 ریال

حق تألیف هر صفحه قطع وزیری

از 35000تا 60000 ریال

حق تألیف هر صفحه قطع رقعی

از 30000 تا  60000ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع رحلی

از 30000 تا 55000 ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع وزیری

از30000 تا 55000 ريال

حق ترجمه هر صفحه قطع رقعی

 400000 ريال

حق الزحمه داور یا داوران  بررسی کننده هر کتاب تا 100 صفحه

از 400000 تا  600000ريال

حق الزحمه داور یا داوران بررسی کننده هر کتاب از 100 صفحه به بالا

 

تبصره . رقم قطعی بر اساس نوسان ارقام جدول فوق ، با توجه به رتبه دانشگاهی مولف یا مترجم ، ارزش علمی پژوهشی کتاب، شهرت مولف یا مترجم ، تعداد اثر آن ها و میزان فروش توسط شورای پژوهشی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تعیین خواهد شد.

 

ارائه مقاله در همایش های  معتبر داخل کشور

ماده78. به منظور حمایت ارائه کنندگان مقالات در همایش های معتبر داخل کشور ، هزینه های مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 79. متقاضیان با ارسال مدارک ذیل حداقل یک ماه قبل از برگزاری همایش به سازمان و اخذ مجوز از معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان از این تسهیلات می توانند استفاده نمایند.

1-79. تکمیل و ارسال فرم مربوطه

2-79. ارسال چکیده مقاله

3-79. تصویر کامل اطلاعات ، مستندات و فراخوان سمینار

4-79. برآورد هزینه ها (میزان حق ثبت نام قید شده در فراخوان ، هزینه بلیط رفت و برگشت ، اقامت)

5-79. اصل پذیرش به نام فرد و مقاله

6-79. ارسال صورتجلسه تأییدیه شورای پژوهشی مرکز

ماده 80. کلیه پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی به شرط آن که مقاله آن ها به نام دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان سما و مرکز مربوطه در مجموعه مقالات سمینار چاپ شود می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

ماده 81. منظور از حمایت ، کمک هزینه های ثبت نام ، بلیت رفت و برگشت ، حداکثر تا سقف 2000000 ريال می باشد.

ماده 82. همایش داخلی بایستی ملی یا بین المللی باشد و اعتبار آن به تایید معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان برسد.

ماده 83. برای ارائه مقاله در همایش های داخلی و حضور حداکثر به مدت 5 روز به عنوان مأموریت ( بدون پرداخت حق مأموریت) محسوب می گردد و در صورت نیاز به صرف زمان بیشتر ، لازم است با تأیید رییس شورای پژوهشی مرکز برای مدت مازاد از مرخصی استفاده گردد.

ماده 84. استفاده از این تسهیلات فقط برای یک بار در سال شمسی برای هر فرد امکان پذیر می باشد.

ماده 85. متقاضی باید نفر اول یا مولف اصلی مقاله باشد.

تشویق چاپ مقاله در همایش ها و مجلات معتبر علمی

ماده 136 .تشویق  مقالات ارائه شده در همایش ها و مجلات معتبر علمی مطابق آئین نامه "تشویق مقالات علمی" معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان به شماره 2-2/39924/25 مورخ 4/12/89 می باشد.

ماده137 .آئین نامه مذکور در ماده 136 شامل اعضاء هیأت علمی  تمام وقت ، نیمه وقت ، حق التدریس ، دانشجویان ،        دانش آموختگان، دانش آموزان، کارمندان و نیز اشخاصی می شود که تمایل دارند به نام سازمان سما و بصورت زیر مقاله خود را ارائه نمایند:

Sama technical and vocatinal training college, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

 

ماده138 . متقاضیان بایستی مستندات و مدارک خود را به شورای پژوهشی مرکز ارائه و پس از تایید از تسهیلات این بند استفاده نمایند.