برگزاری کارگروه تدوین آیین نامه ایجاد و اداره امور دانشکده های مهارت و کارآفرینی
۱۳۹۹ بيست و پنجم آبانبرگزاری اولین کارگروه تدوین آیین نامه ایجاد و اداره امور دانشکده های مهارت و کارآفرینی با حضور دکتر امیر حسین بازیار ریاست آموزشکده سما واحد رشت ؛ مهندس علی علیجانپور مدیر آموزش ؛ آقای محمد نصیر پوراشمنانطالمی عضو هیات علمی آموزشکده و روسای آموزشکده های سما استان گیلان